logo

Отв. ред. Л. Д. Шагдаров
Буряад хэлэнэй шухала асуудалнууд / Актуальные вопросы бурятского языкознания: cб.ст.

Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2007. – 208 с.

 

Энэ согсолбори соо буряад хэлэнэй мүнөөнэй байдал, тэрэнэй саашанхи хүгжэлтын хараа зам, буряад хэлэнэй грамматикын асуудалнууд, буряад хэлэнэй найруулга (стилистикэ), мэдээжэ уран зохёолшодой хэлэнэй онсо шэнжэнүүд, буряад хэлэнэй лексикэ, үгын бүридэл, буряад ономастика, диалектологи, социолингвистикын асуудалнууд, хэлэ шэнжэлгэдэ мүнөөнэй электронно оньһо хэрэглэлгэ үргэнөөр шэнжэлэгдэнхэй.

English

Actual problems of the Buryat language: collection of articles / ed. by L. D. Shagdarov. – Ulan-Ude: Publishing house of BSC SB RAS, 2007. – 208 p.

The papers deal with perspectives of the Buryat language, questions of grammar, stylistics, lexica, word-formation, dialectology, socio- and corpus linguistics.